Application FormApplication Form
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /srv/users/nawaplastic/apps/nawaplastic/public/libs/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 349
ตำแหน่ง  
วันที่สามารถเริ่มงานได้   เงินเดือนที่ต้องการ
รูปภาพ      
         
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล   Name-Surname
ส่วนสูง ซม   อายุ ปี
น้ำหนัก   เชื้อชาติ
สัญชาติ   ศาสนา
เลขที่บัตรประชาชน
วันเดือนปีเกิด จังหวัดที่เกิด
สถานภาพ
พี่น้องร่วมบิดา-มารดา   เป็นคนที่
         
บิดา ชื่อ-สกุล บิดา มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
ที่ทำงาน   ตำแหน่ง
มารดา ชื่อ-สกุล มารดา มีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
ที่ทำงาน   ตำแหน่ง
ที่อยู่ปัจจุบันซึ่งติดต่อได้สะดวก
โทรศัพท์   โทรศัพท์มือถือ
E-mail      
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา สถานศึกษา จังหวัด วุฒิที่ได้รับ สาขา/ภาควิชา คะแนนเฉลี่ย เดือน/ปี
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
             
ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท ตั้งแต่ ถึง ตำแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ออก
ประวัติการฝึกงาน ฝึกอบรม กิจกรรม
ปี พ.ศ. ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม สถาบัน / หน่วยงาน จังหวัด ระยะเวลา
ความสามารถพิเศษ
ภาษาต่างประต่าง
English Excellent Good Fair
Speaking
Reading
Writing
คอมพิวเตอร์ ขับขี่ยานพาหนะ
โปรแกรม ชำนาญ พอใช้ รถยนต์ ได้ ไม่ได้
รถจักรยนต์ ได้ ไม่ได้
กีฬาที่เล่น
ความสามารถพิเศษ
      TOEIC
สถานภาพทางหาร(เฉพาะชาย)
ข้อมูลทั่วไป
การปฎิบัติงานต่างจังหวัดเป็นการประจำ   เพราะ
การเจ็บป่วยขนาดหนัก   ระบุโรค
สุขภาพในระยะสองปีที่ผ่านมา   โรคประจำตัว
เคยถูกจำคุกหรือต้องโทษอาญาหรือไม่ ไม่เคย เคย   เพราะ
เคยถูกให้ออกจากงานหรือเล็กจ้างหรือไม่ ไม่เคย เคย   เพราะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้า
1. ครอบครัวของข้าพเจ้าอยู่ในประเภท (เลือกตอบหัวข้อล่ะ 1 ข้อ)
ฐานะทางการเงิน   ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
  อบอุ่นและมีความสุขมาก อบอุ่นและมีความสุขพอสมควร
ค่อนข้างยากลำบาก ยากลำบาก   มีปัญหาบางครั้ง ไม่ค่อยดี
2. บุคคลที่้ข้าพเจ้ารักมากที่สุดในขณะนี้   เหตุผล
3. บุคคลที่ข้าพเจ้าชอบน้อยที่สุดในขณะนี้   เหตุผล
4. ถ้าข้าพเจ้ามีปัญหาในชีวิตข้าพเจ้าจะปรึกษา      
5. ลักษณะงานที่ชอบ (เลือกตอบทุกหัวข้อ)      
5.1 ) 5.3 )
5.2 ) 5.4 )
6. วิจารณ์ข้อดี-ข้อเสียของตัวท่านเองได้ดังนี้      
ข้อดี
ข้อเสีย
7. ท่านคิดว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทุกคนในองค์กรควรจะมี (เลือกตอบ 3 คำตอบ)  
สติปัญญาความเฉลียวฉลาด ความใฝ่รู้ ความอดทน
มีน้ำใจ การปรับตัว คุณธรรม ความรับผิดชอบ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ
8. จากข้อ 7 ท่านคิดว่าตัวเองมีปัจจัยอะไรบ้าง      
1. 2. 3.
9. ความใฝ่ฝันในชีวิตของข้าพเจ้า 1.
10. ข้าพเจ้าคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต  
1  
2.  
11.ความคิดเห็นอื่นๆเกี่ยวกับตัวท่านเองที่อยากให้บริษัททราบเพิ่มเติม  
ข้าพเจ้าขอรับรอง ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครเป็นความจริงทุกประการ หากหลังจากบริษัทจ้างข้าพเจ้าเข้ามาทำงานพบว่าข้อความในใบสมัครงานหรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง บริษัทมีสิทธิเลิกจ้างข้าพเจ้าโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย หรือ ค่าเสียหายใดๆ
X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com