ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก ระยอง นำเจ้าหน้าที่เข้าให้ความรู้แก่ชุมชนบ้านหนองละลอก เรื่อง“การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน”

นวพลาสติก ระยอง นำเจ้าหน้าที่ เข้าให้ความรู้แก่ชุมชนบ้านหนองละลอก เรื่อง “การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน”  โดยเน้นการปลูกฝังและสร้างทักษะให้นักเรียน และผู้ปกครองที่มีความสนใจ ในการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและโรคติดต่อต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจปฏิบัติตัวและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ สู่การดำเนินชีวิตดี ปราศจากโรค


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com