ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสซีจี ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง กับโครงการ ปันโอกาส...วาดอนาคต ปี 7

นวพลาสติก ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสซีจี นำโดย พี่ธีรัตถ์ อุทยานัง พาพนักงาน และพนักงานคู่ธุรกิจ สนับสนุนโครงการ “ท่อตราช้าง สร้างโอกาส วาดอนาคต เพื่อการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลิง” กับ โครงการปันโอกาส...วาดอนาคต ปี 7 ร่วมสร้างศาลา 100 ปี เอสซีจี สำหรับเป็นศาลาอเนกประสงค์ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์พัฒนาฯ ให้มีบรรยากาศร่มรื่น เดินระบบท่อน้ำดื่มที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับน้องๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  โดยส่งมอบให้กับตัวแทนรับของศูนย์พัฒนาฯ และรับประทานอาหารร่วมกัน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com