ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก สระบุรี ร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557

 นวพลาสติก สระบุรี โดยมี คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มอบสิ่งของเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง ให้กับ สถานีตำรวจภูธรหนองแค ซึ่งนับเป็นโครงการดี ๆ อีกหนึ่งโครงการ ที่กระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการขนส่งทางถนน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com