ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก กับกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

บริษัทในกลุ่มนวพลาสติก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะริมฝั่งทะเล จึงจัดกิจกรรม “เก็บขยะชายหาด” ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง เพื่อช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรวมพลังพนักงานอาสาสมัคร ร่วมกันเก็บขยะริมชายหาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว เพราะเราทุกคนล้วนต้องพึ่งพาอาศัยน้ำ และตระหนักเสมอว่าน้ำคือทรัพยากรที่มีค่าของโลก