ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก กับกิจกรรมเก็บขยะชายหาด ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง

บริษัทในกลุ่มนวพลาสติก เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะริมฝั่งทะเล จึงจัดกิจกรรม “เก็บขยะชายหาด” ณ หาดแม่รำพึง จ.ระยอง เพื่อช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยรวมพลังพนักงานอาสาสมัคร ร่วมกันเก็บขยะริมชายหาด ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกถึงปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมให้แก่ชุมชนและนักท่องเที่ยว เพราะเราทุกคนล้วนต้องพึ่งพาอาศัยน้ำ และตระหนักเสมอว่าน้ำคือทรัพยากรที่มีค่าของโลก


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com