ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

โครงการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนจันทน์ จังหวัดระยอง

เมื่อเร็วนี้ๆ กลุ่ม บริษัทนวพลาสติก ภายใต้ Brand ท่อตราช้าง โดยคุณจำเริญ มีธนาถาวร ผู้อำนวยการผลิตภัณฑ์ท่อ ได้เป็นตัวแทนในการ มอบอุปกรณ์ และ การพัฒนาระบบท่อน้ำ ตราช้าง ทาสี ปรับปรุงแสงสว่างและชั้นเก็บหนังสือ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ในการใช้งานให้กับ น้อง ๆ โรงเรียนวัดดอนจันทน์ อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ จากชมรมอาสาพัฒนาของนวพลาสติก ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อทำประโยชน์ดี ๆ ต่อสังคม


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com