ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

โครงการปันโอกาส..วาดอนาคต ปี 7 ร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี นวพลาสติก อาสาสร้างศาลาการเรียนรู้

 นวพลาสติก ร่วมมือกับ มูลนิธิเอสซีจี นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง พาพนักงาน และพนักงานคู่ธุรกิจที่มีจิตอาสา เข้าสนับสนุนโครงการ “ท่อตราช้างและวินด์เซอร์  สร้างโอกาสวาดอนาคต เพื่อการศึกษา 100 ปี” กับ โครงการปันโอกาส...วาดอนาคต ปี 7 ร่วมสร้างศาลา 100 ปี เอสซีจี สำหรับเป็นศาลาอเนกประสงค์ และโรงเก็บ-แยกขยะรีไซเคิล พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนบ้านหนองละลอก ให้มีบรรยากาศร่มรื่น ปรับปรุงอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับน้องๆ ส่งมอบให้กับตัวแทนของชุมชน โดยมี คุณปราโมทย์ ฉันทมิตร์ นายก อบต.หนองละลอก และ คุณชูชีพ ฉายอรุณ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองละลอก พร้อมผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com