ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก อาสาทำดี ร่วมทำความสะอาด วัดอ่างแก้ว จ.ระยอง รุ่นที่ 3

 นวพลาสติก ระยอง โดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผจก.สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ คุณวรพงศ์ ประเสริฐ ผส.ปฏิบัติการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพี่น้องชาวนวพลาสติก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ และกวาดลานวัด เก็บขยะ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้มีความสะอาด และยังเป็นการส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ณ วัดอ่างแก้ว อำเภอหนองละลอก จังหวัดระยอง


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com