ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก อาสาทำดี ร่วมทำความสะอาด วัดอ่างแก้ว จ.ระยอง รุ่นที่ 3

 นวพลาสติก ระยอง โดย คุณสมชาย หงษ์สุวรรณ ผจก.สนง.พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ คุณวรพงศ์ ประเสริฐ ผส.ปฏิบัติการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และพี่น้องชาวนวพลาสติก จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาดศาลาการเปรียญ และกวาดลานวัด เก็บขยะ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ให้มีความสะอาด และยังเป็นการส่งเสริมและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ณ วัดอ่างแก้ว อำเภอหนองละลอก จังหวัดระยอง