ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” เดินระบบท่อประปา ปรับปรุงอ่างล้างหน้าโรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง

 ท่อตราช้าง  จัดกิจกรรมร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนบ้านหนองละลอก จ.ระยอง โดยให้ชาวบ้านและน้อง ๆ นักเรียน ที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการเดินระบบท่อประปา ที่อ่างล้างหน้าและที่แปรงฟันของโรงเรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุภาพอนามัยของตนเองและชุมชนที่อาศัยอยู่


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com