ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“WINDSOR” สนับสนุนสินค้า สร้างอาคารเรียนเอสซีจีหลังที่ 32 ที่โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

คุณขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี  เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียนและห้องน้ำ ที่โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี คุณวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับและส่งมอบให้ คุณวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับมอบ

 
WINDSOR  โดยคุณสมชาย หงษ์สุวรรณ เป็นตัวแทนในการร่วมกิจกรรม รวมถึงพนักงานเอสซีจีที่สละเวลาวันหยุดพักผ่อนประจำปีร่วมบำเพ็ญประโยชน์ก่อสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอาคารเรียน สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักของเอสซีจีในเรื่อง “ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com