ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ ครั้งที่ 2 อีก 30 ฝาย ด้วยมือ พี่ ๆ ผู้บริหาร ณ เขายายดา จ.ระยอง

ผู้บริหารของ “ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ สละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ซึ่งนวพลาสติกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว ซึ่งเขายายดาเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของชาวระยอง รวมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและชีวภาพสำหรับเยาวชนและประชาชน และมุ่งสานต่อกิจกรรม SCG รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต “ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ส่งผลให้ผืนป่าบนเขายายดามีความชุ่มชื้น ผลผลิตการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น ทั้งยังช่วยเพิ่มอัตราการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดภาวะโลกร้อน ทำให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com