ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “กรมทรัพยากรน้ำ” จัดสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ประปาหมู่บ้านประจำอบต.

“ท่อตราช้าง” ร่วมกับ “กรมทรัพยากรน้ำ” จัดสัมมนาอบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้ท่อพีวีซีในงานประปา แก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบประปาหมู่บ้านที่ อบต. ค้อใต้ จ.สกลนคร เมื่อ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com