ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR” ร่วมกับ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา จัดกิจกรรม “คืนรอยยิ้ม ให้แม่น้ำแม่กลอง”

“ท่อตราช้าง” และ “WINDSOR”  ภายใต้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด  นำทีมโดยชมรมอาสาพัฒนา ร่วมมือกับโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ทำกิจกรรม “คืนรอยยิ้มให้แม่ น้ำแม่กลอง” ซึ่งเป็นการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้ทราบและร่วมกันรักษา สายน้ำสาย  ที่มาของโครงการนี้เกิดขึ้นจาก คุณป้าประยงค์ นาคะวะรังค์ น้อมเกล้าฯถวายที่ดินให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยท่านมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนานำที่ดินไปพัฒนาและอนุรักษ์ตามอัต ลักษณ์เดิมของท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน...


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com