ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

“ท่อตราช้าง” สนับสนุนอุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองนาใน

“ท่อตราช้าง” นำโดย คุณธีรัตถ์ อุทยานัง กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนในการมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งวัสดุ Recycle ที่เกิดจาการทำระบบ Lean ที่โรงงานนวพลาสติก สระบุรี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาใน จ.ปราจีนบุรี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้และปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com