ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ชมรมจักรยาน ท่อตราช้างและวินด์เซอร์ ร่วมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา กับ อบต.หนองละลอก

นวพลาสติก ระยอง นำโดยคุณสมชาย หงษ์สุววรณ ผจก.พัฒนาองค์กร นำทีมชมรมจักรยาน นวพลาสติกระยอง เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา ร่วมกับ อบต.หนองละลอก ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักปั่นได้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และรักษ์สิ่งแวดล้อม


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com