ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

นวพลาสติก สระบุรี ร่วมลงนามสัตยาบัน เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี พร้อมรับธงสถานประกอบการโรงงานสีขาว ประจำปี 2555

นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  และ นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบธงประกาศเจตนารมณ์มุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเหมราชสีขาวป้องกันยาเสพติด ใน “พิธีลงนามสัตยาบัน พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรีสีขาว และมอบธงสถานประกอบการโรงงานสีขาว” ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์เป็นโรงงานสีขาวปี 2555 โดยมี คุณจิระชัย กาญจนอัมพร ผู้จัดการฝ่ายผลิตท่อและข้อต่อ เป็นผู้รับมอบ


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com