ข่าวเพื่อสังคม/ชุมชน

ท่อตราช้าง และ WINDSOR มอบผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง จังหวัด ปราจีนบุรี

WINDSOR และ ท่อตราช้าง ร่วมกับมูลนิธิซิเมนต์ไทยสร้างอาคารเรียนและห้องน้ำให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง ต.ยานรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของเยาวชนและสังคมส่วนรวม โดยในวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมาได้มีพิธีการส่งมอบโรงเรียนอย่างเป็นทางการจากกกรรมการบริหารมูลนิธิซิเมนต์ไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบอาคารเรียนในนามของจังหวัด พร้อมทั้งร่วมกับปลูกต้นไม้ ณ บริเวณรอบอาคารเรียนร่วมกัน


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com