ความรู้เรื่องพลาสติก

ไวนิลคืออะไร

ไวนิล (VINYL) คือ โพลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ Unplasticised Polyvinyl Chloride สกัดได้จากน้ำทะเล และกระบวนการผลิตปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นโพลีเมอร์พื้นฐานที่มีคุณภาพพิเศษกว่าโพลิเมอร์ หรือพลาสติกทั่วไป มีความแข็งแรงสูง ไม่ลามไฟ ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม สะอาดไม่เป็นพิษ และสามารถแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆ ได้หลากหลาย จึงเป็นที่นิยมในการผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ รวมทั้งชิ้นส่วนยานพาหนะต่างๆ สำหรับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้นำไวนิลมาใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการผลิตเป็นประตูหน้าต่าง จนเป็นที่นิยมทั้งในแถบยุโรปและอเมริกามายาวนานกว่า 60 ปี

คุณค่าของไวนิลต่อแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ไวนิลเป็นวัสดุที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากใช้พลังงานต่ำตลอดกระบวนการผลิต จึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน และถ่านหินได้เป็นอย่างมาก เมื่อนำมาผลิตเป็นระบบประตูหน้าต่าง จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถใจการประหยัดพลังงานสูงสุดให้แก่อาคารที่อยู่อาศัย ได้มากกว่าวัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนื่องจากมีอัตราการถ่ายเทความร้อนต่ำ นอกจากนี้วัสดุไวนิลยังมีอายุการใช้งานมากกว่า 50 ปี และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 100% (Recycle) ได้นับครั้งไม่ถ้วน จึงช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด

ไวนิลช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ไวนิลช่วยลดการตัดไม้ทำลายป่า เนื่องจากใช้ทดแทนไม้ได้เป็นอย่างดี ไวนิลผลิตด้วยกระบวนการผลิดด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานต่ำ จึงช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำมัน และถ่านหิน ไวนิลสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) จึงเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

*ร่วมกันใช้วัสดุทดแทน และภูมิใจที่ได้รักษาธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลัง


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com