ข่าวกิจกรรมบริษัท

“ท่อตราช้าง” จัดอบรมความรู้สินค้าแก่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

 “ท่อตราช้าง” จัดงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องระบบท่อ แก่ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานก่อสร้างประจำหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เขต 2 ที่ จ.สระบุรี เมื่อ 29 ม.ค. โดยได้ให้ความรู้ทั้งเรื่องการเลือกใช้ท่อให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งาน เทคนิคการติดตั้งและการดูแลรักษา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดี