สวัสดิการ

NAWAPLASTIC ดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัว มอบสวัสดิการแก่พนักงานท่าน ดังนี้

 • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนช่วยเหลือพนักงาน กรณีที่เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน สวัสดิการแก่พนักงานและครอบครัว สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล OPD และ IPD ณ โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน ในวงเงินค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน
 • ค่าทันตกรรม เราดูแลสุขภาพฟันพนักงาน โดยมีวงเงินครอบคลุมอัตราการรักษาโรคฟันต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือสำหรับพนักงาน เรามีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีสมรส คลอดบุตร ประสบภัยต่างๆ ทุพพลภาพ ทุพพลภาพ(ในงาน)และเสียชีวิตภายหลัง เสียชีวิต/เสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้บริษัท เสียชีวิตและทุพพลภาพด้วยสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่อุบัติเหตุ เสียชีวิตและทุพพลภาพด้วยอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยง (กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่ ปฏิบัติงานต่างประเทศ) เงินช่วยเหลือค่าโยกย้าย เงินค่าเครื่องนุ่งห่มปฏิบัติงานต่างประเทศ เงินค่ากะ เงินค่าทำงานต่างจังหวัด เงินค่าที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินค่าปฏิบัติงานวันหยุด เงินยืม (ในกรณีครอบครัวเจ็บป่วย ซ่อมแซมบ้าน จัดงานศพ ฯลฯ พิจารณาเพิ่มเติมเป็นกรณีไป โดยไม่คิดดอกเบี้ย)
 • เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เราได้ทำข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ในเรื่องการกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่ อาศัย เพื่อให้พนักงานของเรา เสียดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราที่ต่ำกว่าบุคคลทั่วไป
 • วงเงินประกันอุบัติเหตุ เรามีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองพนักงานทุกกรณี ห่วงใย ใส่ใจ พนักงาน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานทุกท่านจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกสิ้นปีจากโรงพยาบาลที่น่าเชื่อถือ และได้รับผลตรวจสุขภาพพร้อมคำแนะนำจากแพทย์ผู้ตรวจ
 • สถานพยาบาล เรามีสถานพยาบาลคอยดูแลสุขภาพพนักงานตลอดทุกวันทำการ มีแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เพียบพร้อมไว้คอยบริการพนักงานในเครื่อฯ ในส่วนของโรงงานเรามีห้องพยาบาล มีพยาบาลประจำ สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่อาจเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ระหว่างวัน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ส่งเสริมการออมให้แก่พนักงาน โดยพนักงานจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหลังเกษียณหรือพ้น สภาพการเป็นพนักงานแล้ว ทั้งนี้เงินจากกองทุนสำรองนั้น มาจากการออมของพนักงานส่วนหนึ่งและบริษัทช่วยสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง
 • สหกรณ์ออมทรัพย์นวพลาสติกจำกัด เราจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการด้านการเงินของพนักงานที่เป็นสมาชิก โดยมิหวังผลกำไร ดำเนินการให้ประโยชน์ ด้านการสะสมเงิน การรับฝากเงิน และการกู้เงิน
 • รถประจำตำแหน่งและการ์ดเติมน้ำมัน (ได้เฉพาะบางตำแหน่งงาน) เราจัดให้พนักงานที่มีลักษณะงานที่ต้องเดินทางและติดต่อภายนอก
 • Computer (PC/Notebook) เรามี Computer ให้แก่พนักงานทุกท่าน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่
 • โทรศัพท์มือถือ (ได้เฉพาะบางตำแหน่งงาน/หน่วยงาน) เราจัดให้พนักงานได้รับโทรศัพท์มือถือไว้ใช้สำหรับติดต่อประสานงาน ดูแลครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ทั้งสิ้น
 • เครื่องแบบพนักงาน เรามอบเครื่องแบบที่ดูดี ภูมิฐาน แก่พนักงานทุกๆปี
 • การฝึกอบรม “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” เป็นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจของทุกบริษัทในเครือ SCG เราให้ความสำคัญต่อคุณค่าพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุด เราคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรมเข้าร่วมงาน และยังให้การฝึกฝน พัฒนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จากการฝึกอบรม In-house Training และ Public Training
 • ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน พนักงานที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถสอบชิงทุนการศึกษา ด้าน Technical และ Management จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • รางวัลอายุงาน มอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่พนักงานที่มีอายุงานครบตามเกณฑ์
 • รางวัลพนักงานขยัน สำหรับพนักงานที่มีสถิติไม่ป่วย สาย ลา ขาด ตลอดปี และรางวัลสะสมเพิ่มขึ้นหากสะสมสถิติต่อเนื่องทุกปี
 • Relax zone เรามีมุมสบายๆ ให้พนักงานได้พักผ่อน ผ่อนคลาย หลังจากเวลางาน เรามีหนังสือทั้งสาระและบันเทิง ซีดีเพลง ซีดีหนัง ซีดีเกม และ LCD ฯลฯ ไว้คอยให้บริการแก่พนักงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด
 • สิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพนักงาน เราให้ส่วนลดแก่พนักงานในการซื้อสินค้าจากทางบริษัท
X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com