รางวัลแห่งมาตราฐานสากล

เหตุผลในการปรับปลี่ยนจาก ISO 9001:2000 และ ISO 9001:2008

มาตรฐานฉบับใหม่ (ISO9001:2008, 4th edition) เป็นการขยายความในบางข้อให้มีความชัดเจน ทั้งในด้านการมุ่งเน้นที่ลูกค้าเพื่อสะท้อนถึงการพัฒนาระบบคุณภาพจากมาตรฐานฉบับเดิม รวมทั้ง เป็นการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001:2004 ด้วย เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นการพัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนำระบบไปประยุกต์ใช้พัฒนาองค์กร บุคคลกร รวมถึงมุ่งเน้น การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง