ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

นวพลาสติกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์โปร่งใส หล่อหลอมศักยภาพของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบความสุขและ ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมโดยรวม