ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

นวพลาสติกมุ่งสู่ความเป็นเลิศในฐานะองค์กรชั้นแนวหน้าแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างมืออาชีพ ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ยึดมั่นในคุณธรรม ซื่อสัตย์โปร่งใส หล่อหลอมศักยภาพของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันกับเทคโนโลยีอันทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบความสุขและ ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนสังคมโดยรวม

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com