วัฒนธรรมองค์กร

ISTEP

I  =  Innovation (สรรค์สร้างสิ่งใหม่)

S =  Service Mind (ใส่ใจบริการ)

T  =  Team Spirit (ทีมงานร่วมมือ)

E  =  Entrepreneur (ดั่งคือเจ้าของ)

P  =  Participation (พี่น้องร่วมกัน)