วัฒนธรรมองค์กร

ISTEP

I  =  Innovation (สรรค์สร้างสิ่งใหม่)

S =  Service Mind (ใส่ใจบริการ)

T  =  Team Spirit (ทีมงานร่วมมือ)

E  =  Entrepreneur (ดั่งคือเจ้าของ)

P  =  Participation (พี่น้องร่วมกัน)

X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com