Corporate News & Activityนวพลาสติกกับปฏิบัติการ รักษ์โลก กิจกรรมซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ณ เขายายดา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

       นวพลาสติก ระยอง ร่วมปฏิบัติการ รักษ์โลก กับกิจกรรม ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ณ เขายายดา จ.ระยอง โดยมีทั้งพนักงานและชาวบ้าน รวม 50 ชีวิต ดำเนินการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ทั้งหมด 4 ฝาย กับความกว้างของฝายกว่า 8 เมตร เนื่องจากแนวสันฝายเกิดความชำรุดบางส่วน และยังเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายอีกด้วย


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com