Corporate News & ActivityCelebrating SCG’s 100-year anniversary with the “SCG 100-Year Charity Walk-Run to the Future”.

 With another great activity to celebrate SCG’s 100-year anniversary for fitness lovers, Nawaplastic Rayong and a jogging club took some employee friends to participate in the activity, “SCG 100-year Charity Walk-Run to the Future”.  All of the proceeds earned by the event were donated by friends to the Chaipattana Foundation, too.


X

ท่านสามารถขอยกเลิกความยินยอมในการประมวลผลข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เว็บไซต์บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ใช้บังคับได้ โดย คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว
หรือติดต่อที่ data.privacy@scg.com